top of page

MedCline 診所名單

李家輝醫生﹙中環﹚

= 心臟專科 =

李立言醫生﹙尖沙咀﹚

= 耳鼻喉專科 =

盧浩然醫生﹙中環﹚

= 呼吸系統專科 =

曹忠豪醫生﹙中環﹚

= 呼吸系統專科 =

邱騏聰醫生﹙尖沙咀﹚

= 耳鼻喉專科 =

bottom of page