top of page

ZQuiet S.A. 診所名單

周苕華醫生﹙中環﹚

= 耳鼻喉專科 =

周佐治醫生﹙中環﹚

= 耳鼻喉專科 =

何志謙醫生﹙中環﹚

= 耳鼻喉專科 =

= 耳鼻喉專科 =

許銳祥醫生﹙旺角﹚

葉嘉倫醫生﹙佐敦﹚

= 耳鼻喉專科 =

= 家庭醫學 =

劉國榮醫生﹙銅鑼灣﹚

= 耳鼻喉專科 =

李立言醫生﹙尖沙咀﹚

賴廣麟醫生﹙中環﹚

= 耳鼻喉專科 =

吳少君醫生(中環)

= 耳鼻喉專科 =

吳耀萍醫生﹙旺角﹚

= 呼吸系統專科 =

吳耀榮醫生﹙中環﹚

= 耳鼻喉專科 =

鄧志豪醫生﹙中環﹚

= 耳鼻喉專科 =

= 耳鼻喉專科 =

溫浩如醫生﹙佐敦﹚

= 呼吸系統專科 =

黃永政醫生﹙尖沙咀﹚

楊溢邦醫生﹙尖沙咀﹚

= 耳鼻喉專科 =

bottom of page